Selecteer een pagina

Op 14 maart j.l. is door bureau Kragten een presentatie en “puzzelsessie” gehouden met de werkgroep SAAM en de betrokken verenigingen.

Bureau Kragten is het bureau dat door de gemeente in de arm is genomen om een gedegen haalbaarheidsonderzoek te doen naar de opties en mogelijkheden voor een nieuw sportpark voor Meterik en America. De resultaten van alle gesprekken met de verenigingen, gemeente en de werkgroep werden gepresenteerd. Het gaat vooral om het verzamelen van informatie, feiten, inzichten, mogelijkheden en meningen die betrekking hebben op het te realiseren sportpark.
Na de presentatie zijn de aanwezigen aan de slag gegaan met de mogelijke locaties, en de mogelijke invulling en inpassing.

Volgende stap is dat op basis van alle informatie door Kragten ook een financiële doorrekening gemaakt wordt van de mogelijke varianten. Dit geeft dan een inzicht in de financiële consequenties van de verschillende opties en keuzes die gemaakt kunnen worden.
De deelnemende verenigingen en de werkgroep zullen begin april dit voorlopige eindrapport met de doorrekeningen ontvangen. Dan kan een en ander bestudeerd worden, en door eenieder van commentaar, suggesties en opmerkingen worden voorzien.

Tot slot zal bureau Kragten een eindrapport inclusief alle commentaren en opmerkingen aanleveren aan de gemeente. Deze zal dan, met alle informatie die voorhanden is, een voorstel gaan maken voor het college van B&W en voor de raad. Deze zullen uiteindelijk een keuze maken voor de toekomst van het nieuwe sportpark.

Midden april is de planning dat bureau Kragten het eindrapport aanlevert bij de gemeente. Dan kan een voorstel gemaakt worden, dat hopelijk nog voor de zomervakantie aan college en raad ter besluitvorming kan worden voorgelegd.

Ondertussen blijven de werkgroepen flink aan de gang met het verder uitwerken van de plannen, en de PR-werkgroep met de communicatie. We houden jullie op de hoogte !

Werkgroep SAAM.